Ecologisch onderzoek is een begrip dat steeds vaker voorkomt bij de bouw in de ruimtelijke inrichting.

Door veel bedrijven wordt ecologisch onderzoek zelfs als noodzakelijk gezien. Bij een ecologisch onderzoek wordt er gekeken naar de aanwezige natuurwaarden in een bepaald gebied. Bij zo’n gebied kan gedacht worden aan bedrijventerreinen, woonwijken, wegen of recreatiegebieden. Door te onderzoeken of er gebouwd kan worden in een bepaald gebied worden onvoorziene problemen voorkomen. Het is van belang om een ecologisch onderzoek uit te voeren omdat dit veel kosten bespaard wanneer de ecologische problemen worden ontdekt vóór de bouw van een project.

Risico’s
Je kunt je afvragen waarom een ecologisch onderzoek noodzakelijk wordt gevonden. De hoofdreden hiervan is dat er bij een ecologisch onderzoek gekeken wordt naar risico’s die kunnen optreden bij het bouwen van een project. De Flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet van 1998 spelen hierbij een grote rol. Door middel van een ecologische quickscan kunnen deze risico’s in kaart worden gebracht. Een risico die kan ontstaan bij het bouwen van een project is dat er beschermde soorten voorkomen in het betreffende gebied. Door een inschatting te maken van de aanwezige flora en fauna op basis van biotoop kunnen de verwachte negatieve effecten in kaart worden gebracht.

Inventarisatie
Nadat er is onderzocht of er beschermde soorten in een gebied voorkomen is het goed om te inventariseren om welke aantallen dit gaat. Het onderzoeken van de aantallen en de verspreiding van bepaalde flora en fauna is van belang omdat de effecten van ingrepen zo worden vastgesteld.

VanderHelm
VanderHelm is gespecialiseerd in onderzoek, advies en realisatie met betrekking tot ecologisch onderzoek. Met de kennis die VanderHelm in huis heeft kunnen zij zich tot in de kleine details adviseren over ecologisch onderzoek. VanderHelm beschikt over de juiste kennis die gaat over de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet.Tenslotte kan VanderHelm u adviseren over de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Kijk voor meer info op: www.vdhelm.nl

Geef een reactie